logo

Nasze dane ewidencyjne:

O działalności w trzech słowach:

 1. CEL DZIAŁANIA: Celem działania Stowarzyszenia jest:
  1. działalność na rzecz popularyzacji, usprawnienia i poprawy bezpieczeństwa turystycznego i drezynowego ruchu kolejowego,
  2. ochrona przed degradacją, rewitalizacja, reaktywacja i rozwój nieczynnej infrastruktury kolejowej, w szczególności przez uruchamianie i rozwijanie kolei drezynowych,
  3. uprawianie i popularyzacja turystyki, w tym kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem wypraw drezynowych oraz przejazdów taborem zabytkowym,
  4. propagowanie transportu szynowego (w tym turystyki drezynowej) jako ekologicznego środka transportu,
  5. popularyzacja i rozwijanie zainteresowań zabytkami techniki, w szczególności zabytkami transportu,
  6. opieka nad zabytkami techniki, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków transportu lądowego,
  7. podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia,
  8. podnoszenie atrakcyjności gospodarczej i turystyczno – krajoznawczej regionu Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej,
  9. działalność naukowa i naukowo – techniczna w zakresie ochrony i rewitalizacji materialnych i niematerialnych zabytków transportu lądowego ( w szczególności szynowego) oraz gromadzenie pamiątek, eksponatów lub innych materiałów.
 2. TEREN DZIAŁANIA: Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Hajnowskiego i Województwa Podlaskiego
 3. ŚRODKI DZIAŁANIA: Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. poprzez:
  1. Organizację wycieczek i imprez turystycznych i kolejowych, w szczególności drezynowych oraz z udziałem taboru kolejowego i drogowego o walorach zabytkowych,
  2. Współpracę z:
   1. Urzędem Transportu Kolejowego i innymi instytucjami kolejowymi,
   2. Jednostkami samorządu terytorialnego,
   3. Powiatem Hajnowskim, PKP PLK, Lasami Państwowymi oraz innymi zarządcami infrastruktury szynowej,
   4. Przewoźnikami kolejowymi oraz pozostałymi firmami kolejowymi i turystycznymi,
   5. Stowarzyszeniem Sympatyków Kolejnictwa ,,Kolejowe Podlasie” w Białymstoku, Klubem Turystyki Kolejowej ,,Tendrzak” w Gdańsku, Stowarzyszeniem ,,Grodziska Kolej Drezynowa” w Grodzisku Wlkp., Muzeum Komunikacji w Warszawie oraz innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
  3. Opiekę nad zabytkowym taborem kolejowym i drogowym,
  4. Opiekę nad infrastrukturą kolejową,
  5. Sporządzanie dokumentacji, w szczególności fotograficznej i kartograficznej,
  6. Organizację i branie udziału w szkoleniach, prelekcjach, wystawach i działalności wydawniczej,
  7. Gromadzenie, konserwację oraz udostępnienie do zwiedzania zabytków techniki, w szczególności kolejowej,
  8. Udział w konsultacjach związanych z funkcjonowaniem kolei drezynowych, wąskotorowych i zabytkowych.
tabor